Provtagning och utredning av kondensatreningssystem

Provtagning och utredning av kondensatreningssystem

Marklund Solutions konsulter arbetat med provtagning av vatten och där tillhörande utredningar. Vattenprovtagning är aktuellt både för att påvisa lagefterlevnad, men kan även vara viktigt vid utredande arbete för driften – att mäta är att veta.

Hem » Tjänster » Utredningar » Provtagning och utredning av kondensatreningssystem

Den verklighet vi ser ute på anläggningarna är att halterna metaller i rökgaskondensat och andra processavloppsvatten i vissa fall är höga, även vid de anläggningar som eldar med rena biobränslen. Vi ser även hur problematiskt det kan vara att fortlöpande övervaka och säkerställa reningsstegens funktion. Att förstå råd från leverantörer och implementera konkreta åtgärder kan vara en problematisk process i sig.

Våra medarbetare har lång branscherfarenhet från kraft- och värmeproduktion och genom dem får ni även tillgång till hela Marklund Solutions samlade expertis. Givetvis inkluderar detta den kunskap och kompentens som NVV angivit i föreskriften SNFS1990:11, MS:29 om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier.

Tampas ni med mikroorganismer i ett jonbytarsteg eller ett utredningsvillkor som rör utsläpp till recipient? Det är i så fall bra exempel på vad vi kan bistå er med. Uppdrag inom vattenprovtagning samt utredande arbete av kondensatreningssystem vi framgångsrikt har genomfört:

  • Provtagning av renat rökgaskondensat för rapportering av emission
  • Utvärdering av QCM-teknik för processövervakning
  • Utredning av reningssteg med jonbytarmassor