Lärarledda kurser

Lärarledda kurser

Erfarna utbildare på plats eller distans.

Hem » Marklund Education » Lärarledda kurser

Erfarenhetsmässigt vet vi att en kundanpassad kurs ofta är avgörande när verksamheten står inför någon form av förändrat arbetssätt. Nedan ser du de kurser som vi regelbundet anpassar till våra kunders verksamheter och genomför runt om i Sverige.

Fördelarna är många med att anlita oss på Marklund Solutions. Förutom lång erfarenhet från kursområdena, vill vi gärna lyfta fram besparing av tid och pengar då ni inte behöver resa till kursen och eventuellt övernatta. Men den absolut största fördelen är att ni får en helt egen skräddarsydd kurs, anpassad för ert behov!

Introduktion av AFS 2017:3 inför certifieringen enligt AFS 2017:3

Vi håller en intern (på plats hos er) endagskurs där vi går igenom AFS 2017:3 som är underlaget till certifieringsprovet. Utbildningsdagen förutsätter att man som minst har tillgång till självstudiekursen Certifieringsutbildningen i vår utbildningsplattform.

Kontakta oss gärna för mer information.

Förbränningsteknik

Kursens målgrupp är personer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med förbränning.

Innehåll:

 • Förbränningens grunder
 • Olika anläggningar
 • Panntyper
 • Bränslen
 • Verkningsgrader
 • Luft och rökgaser
 • Rökgaskondensering
 • Emissioner
 • Lagstiftning

Kontakta oss gärna för mer information.

Handel med utsläppsrätter

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är ett komplext och omfattande styrmedel som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Inom EU-ETS finns årligen olika aktiviteter för att efterleva regelverket och det är därför av stor vikt att det är väl integrerat i verksamheten.

Vi har omfattande kunskap om regelverket och utbildar er gärna om handel med utsläppsrätter.

För att ni ska få maximal behållning erbjuder vi en anläggningsspecifik kurs baserat på era specifika behov. Innehållet kan exempelvis vara att vi går igenom grundläggande principer bakom övervakning
och rapportering till mer djupgående genomgång av beräkningar av bränsle, utsläpp och osäkerheter.

Våra praktiska övningar leder till en bättre förståelse för syftet med övervakningen och vi diskuterar vanliga misstag och fallgropar samt hur man undviker dem.

Kontakta oss gärna för mer information.

BAT

I industriutsläppsdirektivet (IED) finns det relativt nya begreppet BAT-slutsatser. BAT-slutsatser är den del av ett BAT-referensdokument (BREF) där slutsatserna om vad som utgör bästa tillgängliga teknik fastställs.

Från det att ett BAT-referensdokument publiceras har en verksamhet fyra år på sig att uppfylla slutsatserna den omfattas av. Efterlevnaden ska årligen redovisas i miljörapporten. 

Marklund Solutions utbildar inom BAT.

Det kan vara en generell utbildning om hur BAT-slutsatserna är utformade samt hur en verksamhet fastställer vilka förbränningsenheter som omfattas, vilka provtagningskrav och utsläppskrav (BAT-AEL) som ställs etc.

Det kan även vara en mer anläggnings-/verksamhetsspecifik utbildning där fokus ligger på hur er verksamhet skall arbeta praktiskt för att uppfylla BAT-slutsatserna samt de krav som ställs på verksamheten.

Kontakta oss gärna för mer information.

NOx – Kväveoxidavgiften

Varje år, senast den 25 januari, ska samtliga energiproducerande anläggningar i Sverige som producerat mer än 25 GWh rapportera in NOx-deklarationen.

För att Naturvårdsverket ska godkänna rapporteringen krävs det ett bra kontinuerligt arbete med miljömätningssystem och analysatorer under året. 

Kursen vänder sig till dig som är ansvarig för rapporteringen till Naturvårdsverket och/eller ert miljömätsystemet samt de som arbetar med era analysatorer för mätning på utsläpp till luft.

Under dagen går vi igenom:

 • lagkraven
 • bildning och rening av NO och NO2
 • kväveoxidavgiften
 • mätning och övervakning
 • jämförande mätning
 • nyttiggjord energi
 • rapportering

Kontakta oss gärna för mer information.

Utsläppskrav för förbränningsanläggningar

De som jobbar med drift av förbränningsanläggningar känner till att det finns krav på utsläpp till luft och vatten. Kraven varierar mycket mellan olika anläggningstyper och bränslen och det kan därför vara svårt att veta vad som gäller och hur kraven efterlevs i praktiken.

Med en relevant utbildning som är anpassad efter din anläggning kan man förebygga missförstånd som leder till avvikelser eller överträdelser. Detta är hygienfaktorer som gör det möjligt för företagets ledning att arbeta med andra frågor om de sköts väl.

De utbildningar som vi erbjuder utgår från förbränningsförordningarna (SFS 2013:252, SFS 2013:253, SFS 2018:471) och anläggningens miljötillstånd.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kemikaliehantering

Kursen är sluten och hålls hos er, vilket innebär att ni inte behöver avsätta pengar och tid för resor och övernattning!

Kursen baseras på de kemikalier som ni hanterar i er verksamhet.

 • Regelverk
 • Hjälpmedel
 • Kemikalieförteckning
 • Riskhantering/Riskbedömning
 • Kemikalier i er verksamhet
 • Lagring och hantering
 • Avfallshantering

Hör gärna av dig med frågor eller bokning

Telefon: 021-30 50 40
E-post: education@m-solutions.se