Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Marklund Solutions AB, org nr 556964-8982, med säte i Västerås, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för vår konsultverksamhet. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

När sker behandling av personuppgifter och vilka personuppgifter registreras?

Vi behandlar personuppgifter när du:

  • Anmäler dig till att delta i våra kurser, konferenser eller andra evenemang vi arrangerar
  • Beställer uppdrag av oss
  • Anmäler dig för nyhetsbrev eller liknande
  • Söker anställning hos oss
  • Besvarar enkäter
  • Förekommer på fotografier eller på video tagna av oss
  • Söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post eller telefon

De uppgifter vi normalt hanterar är namn, telefonnummer, e-postadress, företagstillhörighet, organisationsroll, arbetsgruppstillhörighet, företagets besöksadress och fakturaadress.

Vi registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om till exempel allergier eller speciell kost vid evenemang som Marklund Solutions anordnar. Vi förutsätter att du vill att sådana uppgifter hanteras av oss och kan lämnas vidare till restauranger, konferensarrangörer och liknande. Uppgifterna raderas efter evenemangets slut. Om du vill veta hur respektive restaurang, konferensarrangör eller liknande hanterar dina uppgifter ber vi dig ta direktkontakt med dem. Kontaktuppgifter får du via oss.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi hänvisar i första hand till berättigat intresse för behandling av personuppgifter och i förekommande fall också till avtal eller rättslig förpliktelse.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag gentemot våra kunder i enlighet med ömsesidiga avtal, dels för inloggning till vår medlemsportal samt administration 2(2) av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av våra tjänster och produkter.

Utlämnande av personuppgifter

När personuppgifter hanteras av oss i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående programvaruleverantör, det vill säga till personer eller företag utanför Marklund Solutions som tillhandahåller programvaror av typ administrationssystem och liknande, i den utsträckning det krävs för att administrera eller för att utföra
uppdraget.

I samtliga ovan nämnda situationer är Marklund Solutions personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder oss av och där personuppgifter hanteras, är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa våra instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av våra instruktioner eller avtal. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse).

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera samt uppfylla krav för redovisning i enlighet med skattelagstiftning eller är skyldiga enligt annan lagstiftning att hantera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt register för tillhandahållande av kursintyg, certifikat och marknadsföringsändamål även efter det att det aktuella kundförhållandet har upphört, till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Vi har rutiner för hur vi raderar personuppgifter för att säkerställa att vi följer tillämplig lagstiftning.

Registerutdrag och kontakt

Du har rätt att få information vilka uppgifter som finns om dig i våra register. Vill du inte längre vara med i våra register har du rätt att få dina uppgifter raderade. Vissa faktorer kan dock hindra uppgifterna från att raderas direkt (tex kräver bokföringslagen att fakturaunderlag sparas i sju år samt att bevis för uppdragets utförande sparas). Önskar du veta vilka uppgifter vi har om dig, om du vill att vi ändrar eller om du vill att vi raderar dina uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@m-solutions.se.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Cookies (kakor) på våra webbplatser

Vi använder ibland cookies för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort och för att följa och anpassa din aktivitet i systemet. Cookies kan även komma att användas för att mäta trafiken på webbplatsen och för statistik. Vi har nödvändiga cookies från Google för att viktiga funktioner på sidan skall fungera.

Vad är en Cookie

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Denna data skickas från en webbplats till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator om du vill tillfrågas varje gång webbplatsen vill spara en cookie eller om du vill att inga cookies ska sparas. Sådana inställningar innebär dock att vissa webbplatser inte fungerar.

Så här fungerar det

Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter.