Tillståndsfrågor

Tillståndsfrågor

Hem » Tjänster » Tillståndsfrågor

Vi har erfarenhet av tillstånds- och anmälningsärenden för miljöfarlig verksamhet inom energiproduktion och tillverkningsindustri. Till exempel gällande förbränningsverksamhet inom kraft och värme och annan miljöfarlig verksamhet inom papper- och massa-, stål- och verkstadsindustri.

Efter att ni fått ert nya tillstånd kan vi hjälpa er att ta fram ett nytt egenkontrollprogram för att kontrollera efterlevnad av åtaganden och villkor i beslutet. Om ert nya tillstånd innebär krav på prövotidsutredning, till exempel med avseende på emissioner till luft eller vatten, kan vi hjälpa till med själva utredningen och framtagande av prövotidsredovisning till myndighet.

Tillståndsprocessen

Genomförande av tillståndsprövningar för A och B-verksamheter

Vi kan hjälpa till med allt från förstudie och bedömning av behov samt trolig konsekvens av nytt miljötillstånd, kontakter med prövnings- och remissinstanser, genomförande av samråd, utredningar och specifik miljöbedömning, framtagande av ansökan och tillhörande handlingar som teknisk beskrivning (TB) och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vid omfattande prövningar av till exempel A-verksamheter kan vi även ha en sammanhållande funktion (projektledning) för hela ansökningsprocessen. Det vill säga samordning mellan verksamhetsutövaren, juridiskt ombud och till exempel mätkonsulter för arbete med nödvändiga utredningar av miljöpåverkan samt framtagande av ansökningshandlingar. 

Anmälan enligt miljöbalken

För miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga krävs i regel endast en anmälan för att få tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Anmälningsärenden kan även omfatta mindre ändringar inom en tillståndspliktig verksamhet. Vi har stor erfarenhet av anmälningsärenden från både tillståndspliktig verksamhet samt anmälningspliktiga verksamheter.

Kontakta Emma så ordnar det sig.