Egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram

Hem » Tjänster » Dokumentation och kommunikation » Egenkontrollprogram

För att främja en hållbar utveckling där nuvarande och kommande generationer får uppleva en hälsosam och god miljö behöver varje enskild verksamhetsutövare, i enlighet med miljöbalkens bestämmelser, visa hur de arbetar med att minska miljöpåverkan från sin verksamhet.

Verksamhetsutövare måste också skaffa sig erforderlig kunskap för att uppfylla kunskapskravet i 2 kap. 2 § Miljöbalken. Detta arbete görs bland annat med egenkontroll. Egenkontrollen är ett krav men även tänkt att fungera som ett effektivt hjälpmedel i verksamhetens lagefterlevnad och dess fortlöpande förbättringsarbete. Exempelvis kan införandet av rutiner för hur en specifik utrustning ska hanteras både vara ett krav, men samtidigt bidra till att företaget minskar risken för onödiga utsläpp.

På Marklund Solutions har vi lång erfarenhet av arbete med att utveckla egenkontrollprogram i enlighet med miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Under åren har vi hjälp till med att ta fram och uppdatera egenkontrollprogram samt tillhörande rutiner. I arbetet med egenkontrollprogrammet hjälper vi till att kontrollera lagefterlevnad samt efterlevnad av villkor i tillstånd, förelägganden eller andra åtaganden. Utöver att sammanställa dokument arbetar vi tätt med områdesansvariga för att så en så bra kunskapsbas som möjligt. Vi är även ofta behjälpliga i kontakten med myndigheter.

Kontakta Fanny för mer information eller hjälp med Egenkontrollprogram.