EU ETS 2 – kräver upprättande av övervakningsplan och ansökan under sommaren 2024

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Bild: Adobe AI

ETS 2 är ett nytt separat handelssystem som är skilt från EU ETS 1 och införs som en del av ”Fit for 55”, EU:s lagstiftningspaket i syfte att bidra till att uppnå EU:s klimatmål. ETS 2 är skapat för vägtransporter, byggnader samt mindre industrier och har ett eget utsläppstak och egna utsläppsrätter. Med införandet av ETS 2 kommer ca 80 % av EU:s växthusgasutsläpp regleras av de båda utsläppshandelssystemen.

EU-reglerna för ETS 2 är beslutade, men den svenska lagstiftningen som ska reglera reglerna är inte antagen än och väntas träda i kraft 30 juni 2024. Naturvårdsverket har informerat om att ansökan om tillstånd behöver lämnas in sommaren 2024 då det 1 januari 2025 är krav på att de som omfattas av systemet ska inneha ett giltigt tillstånd för att få släppa ut koldioxid.

Vilka verksamheter omfattas av ETS 2?

Till skillnad från ETS 1 så är ETS 2 ett uppströmssystem. Det innebär att kraven gällande övervakning, utsläppsrapportering och överlämning av utsläppsrätter ställs på aktörer som frisläpper bränsle för konsumtion och därmed är skyldiga att betala punktskatt. I praktiken innebär detta att kraven ställs på bränsleproducenter, leverantörer och importörer. Kraven ställs alltså inte på den som förbränner bränslet och därmed släpper ut koldioxiden. Vilka verksamheter och bränslen som omfattas kopplas till energiskattelagstiftningen och det är tre faktorer som är av betydelse för om en verksamhet är rapporteringsskyldig i ETS 2.

  1. Verksamheten tillgängliggör bränsle på marknaden som medför skattskyldighet enligt Lag (1994:1776) om skatt på energi.
  2. Vilken typ av bränsle som tillgängliggörs på marknaden
  3. Inom vilken sektor bränslet slutligen förbränns. Följande sektorer omfattas:
  4. Vägtransporter
  5. Kommersiella eller offentliga sektorer
  6. Bostäder
  7. De delar av energi- (ex kraftvärme, värmeverk), tillverknings- och byggindustrin som inte redan ingår i det redan befintliga utsläppshandelssystemet (de som inte uppfyller 20 MW kravet).

Tillstånd till utsläpp av växthusgaser inom ETS 2 – ansök sommaren 2024

Från och med 1 januari 2025 måste alla verksamhetsutövare som omfattas av ETS 2 ha tillstånd från Naturvårdsverket att släppa ut växthusgaser. Ansökan sker under sommaren 2024 via en tillståndsansökan som ska innehålla en beskrivning av hur verksamhetsutövaren kommer övervaka utsläppen från de bränslen som verksamhetsutövaren sätter på marknaden, en så kallad övervakningsplan. Därefter granskar Naturvårdsverket ansökan och utfärdar ett tillstånd.  Tillståndsansökan ska lämnas in i ett IT-system som håller på att tas fram.  

Kommissionen kommer tillhandhålla mallar för bland annat övervakningsplan, utsläpps- och författningsrapport samt ytterligare vägledning. Naturvårdverket planerar informationstillfällen.

Övervakning av utsläppen

Verksamhetsutövare har en skyldighet att upprätta en övervakningsplan över hur utsläpp av koldioxid från de bränslen som tillgängliggörs för konsumtion ska övervakas, se till att övervakningsplanen är aktuell och att den efterlevs samt bedöma om övervakningsmetoden kan förbättras och att alla förändringar anmäls till Naturvårdsverket.

För att de biogena utsläppen ska kunna räknas som 100 % biogena, och anses helt koldioxidneutrala inom utsläppshandelssystemet, måste de uppfylla hållbarhetskriterierna inom förnybartdirektivet. Fasta biobränslen ingår inte i ETS 2.

Informationen som övervakningsplanen ska innehålla framgår i bilaga 1 i förordningen (2018/2066) om övervakning och rapportering av utsläpp (MRR)[1].

Verifiering och rapportering av utsläpp

För varje bränsleflöde ska bland annat totala utsläpp, övervakningsnivåer, mängder, beräknings- och täckningsnivåer samt slutanvändare för bränslet rapporteras. Årligen ska verksamhetsutövarna rapportera föregående års utsläpp av koldioxid från de bränslen som omfattas av ETS 2. För att göra detta ska en utsläppsrapport lämnas in till Naturvårdsverket senast den 30 april varje år, med start 2025 som avser 2024 års utsläpp. Utsläppsrapporteringen ska ske i enlighet med MRR.

Verifiering av utsläppsrapporterna kommer börja 2026, det vill säga från och med rapporteringen som lämnas in senast den 30 april 2026. Detta innebär att 2024 års utsläpp inte behöver verifieras men att en utsläppsrapport fortfarande ska lämnas in. Verifiering är en tredjepartskontroll vars uppgift är att garantera att övervakning och rapportering är tillförlitlig. Den utförs av en oberoende ackrediterad verifierare.

Auktionering och överlämnande av utsläppsrätter

Inom EU ETS 2 finns ingen gratis tilldelning av utsläppsrätter och samtliga utsläppsrätter kommer utfärdas genom auktionering med start 1 januari 2027.

Överlämnandet av utsläppsrätter sker i unionsregistret som är en elektronisk plattform där all överföring bokförs. Ansökan om behörighet sker via Energimyndighetens hemsida under ”Mina sidor”. Unionsregistret är ingen handelsplattform utan möjligheten att handla utsläppsrätter kommer ske efter auktioneringen 1 januari 2027.

Naturvårdsverkets förslag på opt-in av ytterligare sektorer

Naturvårdsverkets har nu föreslagit att ytterligare sektorer ska ingå i ETS 2, och motivet är att minska de administrativa bördor som systemet förorsakar för både företag som levererar bränslen och myndigheter. Ju fler sektorer som inkluderas i ETS 2, desto enklare blir det att separera bränsleanvändning och dess fossila andel inom ETS 2 från övrig användning och rapporteringen av utsläpp bedöms bli mer riktigt.

Naturvårdsverket anser att medparten av förbränning av bränslen som inte redan ingår i ETS 1 bör inkluderas i ETS 2. All bränsleanvändning som är punktskattepliktig och reduktionspliktig bör ingå, det vill säga:

– Alla arbetsmaskiner inom alla sektor
– Jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet
– Tåg och järnvägstransporter
– Hamnar och flygplatser
– Fiskeindustri och fiskefartyg

De utsläpp som fortsatt bör hållas utanför är främst utsläpp från försvaret samt utsläpp från flyg och yrkessjöfart som kan omfattas av ETS 1 och som har av Naturvårdsverket bedömts vara relativt enkelt att hålla isär administrativt.


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R2066-20210101

Viktiga datum

Det här kan vi hjälpa er med?

Administrationen med att upprätta övervakningsplan och ansökan bör inte underskattas av de nya verksamhetsutövarna som omfattas, då de riskerar att hamna i tidsnöd. Vi på Marklunds kan stötta er med att se över om ni kommer att omfattas av ETS 2, ansökningsprocessen, upprättandet av övervakningsplan, rapportering samt överlämnandet av utsläppsrätter. Vi kan också vägleda er inför auktioneringen av utsläppsrätter. För de fall ni behöver hållbarhetsbersked för biobränsle så har vi även sådan kompetens.

Kontakta gärna Nicklas eller Jenny så ordnar det sig.