Promemoria om hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla – nu ute på remiss

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Regeringen föreslår att bestämmelserna om hållbarhetskriterier för fasta, men även gasformiga, biobränslen börjar gälla från och med den 1 juli 2021. Regeringens lagförslag följer i stora delar Energimyndighetens tidigare förslag på implementering i svensk lagstiftning som vi tidigare informerat om. Det innebär att nuvarande svenska regler för hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle utvidgas och anpassas så att även fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla omfattas. Remisstiden går ut den 12 mars 2021. Om remissinstanserna inte ser behov av några större justeringar finns därmed chans att regeringens tidplan håller. Detta innebär i så fall aktörerna behöver skicka in en ansökan till Energimyndigheten och ha ett granskat kontrollsystem på plats till sista juni 2021.

Vilka krav gäller och varför?

Biodrivmedel, flytande, fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme och kyla i vissa anläggningar behöver uppfylla hållbarhetskriterierna (de så kallade markkriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp) för att kunna medges nedsättning av energiskatt och koldioxidskatt, för att kunna räknas med i EU:s nationella mål för användning av förnybar energi, och för att kunna erhålla stöd som tex elcertifikat. Även reglerna inom EU ETS omarbetas med anledning av att hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen införs. Naturvårdsverket har informerat om att från och med år 2022 ska biobränslen som används för förbränning leva upp till hållbarhetskriterierna.

Vilka berörs?

Rapporteringsskyldig är det begrepp som används inom hållbarhetsregelverket vilket innebär att det är den aktör som är rapporteringsskyldig som ansvarar för att visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda. Enligt förslaget föreslås följande aktörer bli rapporteringsskyldiga:

  • Den som är skatteskyldig för bränsle som helt eller delvis utgörs av biodrivmedel,
  • Den som i yrkesmässig verksamhet använder:
    • ett flytande biobränsle,
    • ett fast biobränsle för produktion av el, värme eller kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 MW,
    • ett gasformigt biobränsle i anläggning för produktion av el, värme eller kyla eller bränslen med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 MW, eller
  • inte omfattas av någon av ovanstående punkter men ansöker om hållbarhetsbesked av något annat skäl.

För flytande, fasta och gasformiga biobränslen hamnar rapporteringsskyldigheten alltså på användaren av bränslet. Men till exempel även bränsleleverantörer har möjlighet att ansöka om hållbarhetsbesked och kan på så sätt intyga för kunden att bränsle som levereras uppfyller kraven. Bränsleanvändarnas kontrollsystem kan därmed begränsas till att omfatta den egna interna hanteringen. Men det kommer trots allt ställas krav på att användaren gör stickprovskontroller hos leverantörerna.

Det kan även uppstå behov för andra aktörer att ansöka om hållbarhetsbesked. Till exempel om reglerna inom EU ETS utformas på så sätt att andra verksamhetsutövare och bränslen än vad som regleras inom bestämmelserna om hållbarhetskriterier omfattas.

Vad innebär det att vara rapporteringsskyldig och uppgiftsskyldig

Den som är rapporteringsskyldig kommer omfattas av bestämmelserna om kontrollsystem, hållbarhetsbesked och anläggningsbesked (biogas och biogasol) och är ansvarig för att visa att biobränslet uppfyller hållbarhetskriterierna.  Uppgiftsskyldig blir de som är skyldiga att ansöka om hållbarhetbesked (skattskyldiga för biodrivmedel och användarna av flytande, fasta och gasformiga biomassabränslen). Vilka mängder bränslen, och omfattningen av uppgifter som ska rapporteras kommer att fastställas i kommande föreskrifter.

Nytt gällande uppgiftsskyldigheten är att aktörerna även ska rapportera data till den gemensamma unionsdatabas som ska inrättas på EU-nivå.

Dessutom föreslås att bränsleanvändaren (energi- och drivmedelsföretag) ska informera sina kunder om vilken typ av bränsleråvara som används i sin verksamhet och om bränslets geografiska ursprung. Uppgiften ska uppdateras årligen.

Vi kan hjälpa er

Vi på Marklunds håller oss ständigt uppdaterade när det gäller hållbarhetskriterierna. Vi kan hjälpa till med rådgivning, nulägesanalys, riskbedömningar och kontrollsystem. Inom företaget har vi erfarenhet av reglerna för hållbarhetsbesked för flytande biobränslen, anläggningsbesked för biodrivmedel och biogas samt att vi även genomför oberoende granskningar och stickprovskontroller (internrevisioner). 

Hör av er till Jenny Hedström eller Emma Jansson nedan så berättar de hur vi kan hjälpa och avlasta er när det gäller de nya hållbarhetskriterierna.