Stål och metall

Stål- & metallindustrin

Marklund Solutions genomför årligen ett antal uppdrag för Stål och metallindustrin, här följer några exempel på uppdrag som vi är extra stolta över och som visar vår bredd inom området.

Yttre miljö – anmälan, tillståndsprövning, EU-ETS, NOx-avgifter mm

Genom åren har Marklund Solutions genomfört en mycket lång rad uppdrag inom området och vi vågar i flera fall kalla oss för marknadsledande. Här följer några exempel.

  • EU-ETS (handel med utsläppsrätter), över 400 uppdrag som genomförts sedan 2014 kring ansökningar om fri tilldelning, tillstånd för utsläpp av växthusgaser, övervakningsplaner, metodrapporter, delvis stängning, kapacitetsökning mm. Vi är extra stolta över stora uppdrag vi genomfört åt inom stål, metallurgi, anrikning, smältning och återvinning där komplexiteten med många materialbalanser, restgaser och värmeriktmärken gör att svenska industrier ofta har svårt att passa in i de generella regelverk som gäller i Europa.
  • Tillstånds- och anmälningsprocesser rörande allt från förändrad eller utökad produktion, förändrad reningsutrustning till förändrad process.
  • Alla former av regelverk kopplat till förbränning, mätning och uppföljning av emissioner för avfallsförbränning, stora förbränningsanläggningar, medelstora förbränningsanläggningar, BAT, NOx-avgift mm.
  • Energikartläggning för stora företag. Vi har certifierade kartläggare och vi är framförallt specialiserade på processindustri och de speciella förutsättningar som gäller vid metallurgi.

Tekniska uppdrag

Alla våra kunder eftersträvar effektiv produktion med låg miljöpåverkan och inte minst att efterleva lagkrav och andra styrande regelsystem. Marklund Solutions är en del av lösningen, vi hjälper till med allt från förstudier, upphandling, teknisk och ekonomisk rådgivning till projektledning, driftsättning, intrimning och felsökning.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö och de regelverk som finns för säker arbetsmiljö är en stor del av vår vardag. Vi genomför årligen ett stort antal uppdrag som kan röra sig om allt från säkra tryckkärl (AFS2017:3), Site-safety, riskanalyser till kemikalieförteckning och lagrevisioner.

Utbildning

Marklund Solutions är Sveriges största utbildare för driftoperatörer inom Kraft- och värmeteknik. Vi gör uppdrag direkt för yrkeshögskolor (YH) men framförallt för personal på anläggningarna. Vi har allt från fysiska kurser inom allt från anläggningsteknik, förbränningsteknik till kurser i olika regelverk.

Vår utbildningsplattform – Drifttekniker-Online – är i särklass den största utbildningsplattformen för Kraft- och värmeproduktion i Sverige och troligen även i världen. Här finns allt från grundkurser i energi till specifika kurser inom förbränning, drift, anläggningskunskap mm, allt finns som självstudiematerial och en mycket stor del även som inspelade föreläsningar. Många kunder väljer oss också för att göra anläggningsspecifika utbildningar i allt från introduktion till fjärrvärmesystemet, startinstruktioner till nödlägesberedskap.