Sågverk

Sågverk

Marklund Solutions och dess grundare har en historia med de svenska sågverken som går tillbaka till 90-talet och införandet av NOx-avgift 96/97. Vi arbetar med allt från medelstora till stora sågverk inom en rad områden.

Yttre miljö – anmälan, tillståndsprövning, EU-ETS, NOx-avgifter mm

Genom åren har Marklund Solutions genomfört en mycket lång rad uppdrag inom området och vi vågar i flera fall kalla oss för marknadsledande. Här följer några exempel:

  • Tillstånds- och anmälningsprocesser rörande allt från bränsleupplag, förändrad reningsutrustning till tillstånd för utökad produktion.
  • Energikartläggning för stora företag.
  • Bränsle och energiskatter, elhandel, ursprungsgarantier mm.
  • Alla former av regelverk kopplat till förbränning, mätning och uppföljning av emissioner för medelstora förbränningsanläggningar och NOx-avgift. System för hållbarhetskriterier för bränslen etc. är vår vardag med en stor mängd uppdrag varje år.

Drift och underhåll

Vår djupa kunskap i hur energianläggningarna är byggda, hur de ska driftas och hur de ska underhållas gör att vi årligen genomför en lång rad uppdrag inom området. Allt från större uppdrag över längre tid till expertuppdrag om speciella frågor eller skador. Här följer några exempel:

  • Haveri- och försäkringsutredningar. Allt från brandskador, havererad utrustning till ersättningsutredningar.
  • Due Diligence-utredningar vid förändrad ägarbild eller för riskutredning vid livstidsförlängning.
  • Hjälp med förbränningsproblem, intrimning, förändrad reglering eller körsätt. Allt för lägre driftkostnad, högre verkningsgrad, ökad tillgänglighet och lägre emissioner.

Tekniska uppdrag

Alla våra kunder eftersträvar effektiv produktion med låg miljöpåverkan och inte minst att efterleva lagkrav och andra styrande regelsystem. Marklund Solutions är en del av lösningen, vi hjälper till med allt från förstudier, upphandling, teknisk och ekonomisk rådgivning till projektledning, driftsättning, intrimning, prestandaprov och felsökning.

Våra specialområden är framförallt kopplat till förbränning, pannor, reningsutrustning samt mätning och redovisning av emissioner. De anläggningar vi specialiserat oss inom använder ofta fasta biobränslen och förbrännings sker som regel på roster.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö och de regelverk som finns för säker arbetsmiljö är en stor del av vår vardag. Vi genomför årligen ett stort antal uppdrag som kan röra sig om allt från säkra tryckkärl (AFS2017:3), Site-safety, riskanalyser till kemikalieförteckning och lagrevisioner.

Utbildning

Marklund Solutions är Sveriges största utbildare för driftoperatörer inom Kraft- och värmeteknik. Vi gör uppdrag direkt för yrkeshögskolor (YH) men framförallt för personal på anläggningarna. Vi har allt från fysiska kurser inom allt från anläggningsteknik, förbränningsteknik till kurser i olika regelverk.

Vår utbildningsplattform – Drifttekniker-Online – är i särklass den största utbildningsplattformen för Kraft- och värmeproduktion i Sverige och troligen även i världen. Här finns allt från grundkurser i energi till specifika kurser inom förbränning, drift, anläggningskunskap mm, allt finns som självstudiematerial och en mycket stor del även som inspelade föreläsningar. Många kunder väljer oss också för att göra anläggningsspecifika utbildningar i allt från introduktion till fjärrvärmesystemet, startinstruktioner till nödlägesberedskap.