Kraft- & Värmeproduktion

Kraft- & Värmeproduktion

Marklund Solutions har sin bakgrund just inom el- och värmeproduktion. Vi genomför årligen mer än 200 uppdrag för Kraft- och värmeproducerande företag och du kan läsa mer om specifika tjänster i menyn. Nedan följer några exempel på uppdrag som vi är extra stolta över och som visar vår bredd inom området.

Yttre miljö – anmälan, tillståndsprövning, EU-ETS, NOx-avgifter mm

Genom åren har Marklund Solutions genomfört en mycket lång rad uppdrag inom området och vi vågar i flera fall kalla oss för marknadsledande. Här följer några exempel.

  • EU-ETS (handel med utsläppsrätter), över 400 uppdrag som genomförts sedan 2014 kring ansökningar om fri tilldelning, tillstånd för utsläpp av växthusgaser, övervakningsplaner, metodrapporter, delvis stängning, kapacitetsökning mm.
  • Tillstånds- och anmälningsprocesser rörande allt från bränsleupplag, förändrad reningsutrustning till tillstånd för nya avfallseldade anläggningar
  • Alla former av regelverk kopplat till förbränning, mätning och uppföljning av emissioner för avfallsförbränning, stora förbränningsanläggningar, medelstora förbränningsanläggningar, BAT, NOx-avgift, Hållbarhetskriterier för bränslen etc. är vår vardag men en stor mängs uppdrag varje år.

Drift och underhåll

Vår djupa kunskap i hur anläggningarna är byggda, hur de ska driftas och hur de ska underhållas gör att vi årligen genomför en lång rad uppdrag inom området. Allt från större uppdrag över längre tid till expertuppdrag om speciella frågor eller skador. Här följer några exempel:

  • Haveri- och försäkringsutredningar. Allt från brandskador, havererad utrustning till ersättningsutredningar
  • Due Diligence-utredningar vid förändrad ägarbild eller för riskutredning vid livstidsförlängning
  • Revisionsledare för kraftvärmeverk och värmeanläggningar. Allt från stora avfallseldade anläggningar till mindre och medelstora anläggningar
  • Drift- eller produktionschef för korta eller längre perioder

Tekniska uppdrag

Alla våra kunder eftersträvar effektiv produktion med låg miljöpåverkan och inte minst att efterleva lagkrav och andra styrande regelsystem. Marklund Solutions är en del av lösningen, vi hjälper till med allt från förstudier, upphandling, teknisk och ekonomisk rådgivning till projektledning, driftsättning, intrimning, prestandaprov och felsökning.

Våra specialområden är framförallt kopplat till förbränning, pannor, reningsutrustning samt mätning och redovisning av emissioner. De anläggningar vi specialiserat oss inom använder ofta fasta bränslen såsom biobränsle eller olika former av avfall.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö och de regelverk som finns för säker arbetsmiljö är en stor del av vår vardag. Vi genomför årligen ett stort antal uppdrag som kan röra sig om allt från säkra tryckkärl (AFS2017:3), Site-safety, riskanalyser till kemikalieförteckning och lagrevisioner.

Utbildning

Marklund Solutions är Sveriges största utbildare för driftoperatörer inom Kraft- och värmeteknik. Vi gör uppdrag direkt för yrkeshögskolor (YH) men framförallt för personal på anläggningarna. Vi har allt från fysiska kurser inom allt från anläggningsteknik, förbränningsteknik till kurser i olika regelverk.

Vår utbildningsplattform – Drifttekniker-Online – är i särklass den största utbildningsplattformen för Kraft- och värmeproduktion i Sverige och troligen även i världen. Här finns allt från grundkurser i energi till specifika kurser inom förbränning, drift, anläggningskunskap mm, allt finns som självstudiematerial och en mycket stor del även som inspelade föreläsningar. Många kunder väljer oss också för att göra anläggningsspecifika utbildningar i allt från introduktion till fjärrvärmesystemet, startinstruktioner till nödlägesberedskap.