Elnät

Elnät

Med vår bakgrund inom el- och värmeproduktion blir elnäten en naturlig del av våra tjänster. Nedan presenterar vi exempel på genomförda uppdrag och vad vi kan hjälpa till med.

Yttre miljö – anmälan, marklov, koncessionsansökningar, miljöprövning

Vid nybyggnad, ombyggnad, modernisering av elnät så krävs som regel en rad myndighetsbeslut och oftast även lov att använda mark.

Marklund Solutions har bland annat genomfört:

  • Koncessionsansökningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Tagit fram processer för arbete med ledningsrätter

Arbetsmiljö

För arbete med och kring elnät finns en rad regler vad avser arbetsmiljö och risker för personal. Det kan både röra arbete med och kring befintliga ledningar men även vid nyanläggning av elnät.

Marklund Solutions har bland annat genomfört:

  • Klassning och arbete med kemikalier, oljor och andra ämnen
  • Riskanalyser för service- och entreprenadarbete
  • Lagrevisioner för all form av regelefterlevnad

Exempel på andra uppdrag och tjänster

Genom åren har Marklund Solutions genomfört en rad uppdrag och även tagit fram produkter som angränsar eller som direkt kan användas för elnätsföretag. Här följer några exempel:

  • Upphandlingar både vad avser utrustning men även IT-system. Marklund Solutions har tagit fram kravspecifikationer och varit delprojektledare för ett av de större systemen för insamling, avräkning och uppföljning av elproduktion, eldistribution och stödtjänster kopplade till el.
  • System för datalagring, medelvärdesbildning, beräkning och rapportering. Framförallt för de företag där ABB 800 xA eller liknande används för övervakning och kontroll.
  • Teknik- och miljökompetenser över längre tid vid arbetstoppar, föräldraledigheter eller vid andra behov av utökat stöd.