Hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla

Nu kommer hållbarhetskriterier för fasta, men även gasformiga, biobränslen införas. Enligt det omarbetade förnybartdirektivet (RED II) ska reglerna implementeras av medlemsstaterna senast 30 juni 2021. Nuvarande svenska regler för hållbarhetskriterier kommer utvidgas till att även omfatta fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla. Energimyndigheten har föreslagit att det befintliga systemet om hållbarhetskriterier anpassas och justeras för att underlätta för berörda aktörer.

Vilka krav gäller?

Energi från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen ska uppfylla hållberhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp. Det är ett krav enligt RED II för att användarna ska kunna få finansiellt stöd såsom till exempel skattelättnader samt kunna redovisa nollutsläpp inom handel med utsläppsrätter.  

Aktörer som blir rapporteringsskyldiga enligt Energimyndighetens förslag

  • Den som är skatteskyldig för bränsle som helt eller delvis utgörs av biodrivmedel 

Yrkesmässig verksamhet som använder bränsle som helt eller delvis utgörs av:

  • flytande biobränsle
  • fast biomassabränsle i anläggning för produktion av el, värme eller kyla med en sammanlagd installerad tillförd effekt[1] som uppgår till eller överskrider 20 MW
  • gasformigt biomassabränsle i anläggning för produktion av el, värme eller kyla med en sammanlagd installerad tillförd effekt som uppgår till eller överskrider 2 MW.

[1] Begreppet ”sammanlagd installerad tillförd effekt” är inte definierat utan är under utredning.

Vad innebär det att vara rapporteringsskyldig

Den som är rapporteringsskyldig kommer omfattas av bestämmelserna om kontrollsystem, hållbarhetsbesked, anläggningsbesked och årlig rapportering till Energimyndigheten. Varje bränsles egenskaper och produktionskedjor behöver tas hänsyn till och riskbedömas utifrån råvara. RED II gör till skillnad från RED I skillnad mellan hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp.

Hållbarhetskriterierna gäller oavsett om det är biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen. Kriterierna delas in efter om råvaran kommer från jordbruk eller skogsbruk. När det gäller kriterierna för minskade växthusgasutsläpp finns det begränsningar för biomassabränslen för anläggningar som tagits i drift före 2021. Det finns även särskilda bestämmelser för bränslen som framställs av avfall och restprodukter.

Leverantörbesked

Energimyndigheten föreslår även att så kallade leverantörsbesked införs. På så sätt kan leverantörer visa att det bränsle som levereras uppfyller kraven. Kundernas kontrollsystem kan därmed begränsas till att omfatta den interna hanteringen.

Vi hjälpa er gärna 

Ett nytt komplicerat regelverk är ofta svårt att ta till sig och få tid till. Även om de nationella reglerna inte är klara än, så medför direktivet att producenter av el, värme och kyla behöver analysera vilka kriterier som behöver uppfyllas för aktuella bränslen, ett arbete som man med fördel kan påbörja innan de nationella reglerna är klara.  

Vi på Marklunds håller oss ständigt uppdaterade när det gäller hållbarhetskriterierna. Vi kan hjälpa till med rådgivning, nulägesanalys, riskbedömningar och kontrollsystem. Inom företaget har vi erfarenhet av reglerna för hållbarhetsbesked för flytande biobränslen, anläggningsbesked för biodrivmedel samt att vi även kan genomföra oberoende granskningar och stickprovskontroller (internrevisioner). 

Hör av er till Jenny Hedström och Pernilla Brandt så berättar de hur vi kan hjälpa och avlasta er när det gäller de nya hållbarhetskriterierna.                       Jenny Hedström

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 58

E-post: jenny.hedstrom@m-solutions.se

Pernilla Brandt

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021 - 40 30 33

E-post: pernilla.brandt@m-solutions.se