Miljöcontroller

Som miljöcontroller/miljöansvarig på en förbränningsverksamhet kopplat till produktion av värme och el eller inom tillverkningsindustrier, och kan en arbetsdag innehålla allt från praktiskt arbete med provtagningar till rapportering till myndighet och svåra lagtolkningar. Vi på Marklund Solutions har bakgrunden och kunskapen för att hjälpa er med hela bredden av dessa frågor.

Rollen skräddarsys efter ert behov som tex kan vara tillfällig bemanning av vakanta roller, stöttning vid hög arbetsbelastning, extern granskning av lagefterlevnad eller arbete med effektivisering inom miljörapportering. Tjänsten Miljöcontroller kan variera allt från ett fåtal timmar i veckan till en heltidstjänst.

Uppgifter som kan ingå i arbetet som miljöcontroller:

  • Bevaka efterlevnad av gällande lagar och förordningar gällande miljö
  • Hantera tillsynsärenden mot tillsynsmyndigheter
  • Följa upp och rapportera till myndighet
  • Framtagande av egenkontrollprogram utifrån krav i lagstiftning eller tillståndsbeslut
  • Kontrollera efterlevnad av egenkontrollprogram
  • Provtagning av utgående luft och vatten
  • Framtagande och uppdatering av rutiner/arbetssätt för efterlevnad av krav eller utifrån andra behov
  • Medverka vid interna och externa revisioner
  • Genomgång av miljöaspekter och omvärldsbevakning m m utifrån krav i ISO 14001 och 9001

Jimmie Andersson

Energi- och systemkonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021- 40 40 53

E-post: jimmie.andersson@m-solutions.se