.

Kemikaliehantering

I många verksamheter förekommer hantering av kemikalier, i både stor och lite omfattning. För att denna hantering inte ska leda till negativ påverkan på personal eller miljön omfattas kemikaliehantering av många krav i ett flertal olika lagstiftningar, bland annat Egenkontrollförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker och Hygieniska gränsvärden.

Grundläggande för en säker kemikaliehantering är att de kemiska riskkällorna förtecknas och att hanteringen riskbedöms. I riskbedömningen behöver hänsyn både tas till ämnenas inneboende egenskaper och hur de hanteras, men även eventuella samverkande effekter med andra kemikalier liksom om verksamheten i sig ger uppkomst av nya kemiska riskkällor från olika processer t.ex. damm, avgaser eller het ånga.

För att säkerställa säker hantering är det viktigt att rutiner upprättas för bland annat förvaring, avfallshantering och vilken skyddsutrustning som behövs i olika situationer samt beredskapsplaner om olyckan är framme. Det är också viktigt att förpackningar och lagringsutrymmen liksom rörsystem är tydligt märkta och skyltade för att undvika risker samt att lämplig saneringsutrustning finns lätt tillgänglig.

För hantering av vissa särskilt farliga kemikalier ställs speciella krav på t.ex. dokumentation och utbildning. Vissa ämnen kräver dessutom tillstånd för att hanteras.

För att begränsa mängden luftföroreningar på arbetsplatserna har Arbetsmiljöverket tagit fram föreskriften om Hygieniska gränsvärden där de specificerar vilken nivå av föroreningar i luften som är acceptabel. Det finns gränsvärden för cirka 500 olika ämnen. För att säkerställa att exponeringen på arbetsplatsen är acceptabel behöver ibland riskbedömningen kompletteras med mätningar.

Vi på Marklund Solutions kan hjälpa er att förbättra er kemikaliehantering, t.ex.

  • Upprätta rutiner för bl.a. förvaring och hantering av kemikalier
  • riskbedömning
  • framtagning av beredskapsplan
  • genomföra mätningar av luftföroreningar och exponeringsbedömning
  • ansökan om tillstånd för användning av tillståndspliktigt ämne hos Arbetsmiljöverket.

Hör gärna av er till Andreas om ni behöver hjälp eller stöd i dessa frågor.

Andreas Nilsson

Energi- och miljökonsult

Kontor: Halmstad

Telefon: 076-641 97 13

E-post: andreas.nilsson@m-solutions.se