NOx-rapportering

Den 25 januari varje år är deadline för inlämning av NOx-deklarationen för att bestämma NOX-avgiften. Vi på Marklund Solutions har erfarenhet av att arbeta med NOX-avgiften så länge som kravet har funnits.

Till att börja med så inkluderas endast energiproduktionsanläggningar som har haft en värme- eller elproduktion över 25 GWh. Värmen inkluderar ånga, hetvatten och värme från rökgaskondenseringen.

Inför deklarationen finns det många saker som en anläggningsägare måste gå igenom, justera och ha koll på under året så att kraven uppfylls.

Den sk. NOx-föreskriften (NFS 2016:13, Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion) ställer många krav på rutinarbete, mätningar, löpande kontroller, datahantering m m, som måste uppfyllas under året för att det inrapporterade underlaget ska kunna godkännas. 

Till höger listas ett fåtal av de punkter som måste gås igenom och kontrolleras inför en NOx-deklaration för att sedan kunna skicka in på Naturvårdsverkets sida E-NOx för deklarering.

 • Har en godkänd jämförande mätning gjorts och med rätt omfattning?
  • om inte, har åtgärder tagits?
 • Har data justerats upp med uppmätt NO2-andel?
 • Har godkända kontroller av mätinstrumenten utförts varje månad?
  • om inte, har data justerats utefter dessa förutsättningar?
 • Har bränslekonstanter till ingående rökgasflödesberäkning justerats under året?
  • Har fukthalten justerats minst 1 ggr per månad?
  • Har bränsleanalysen justerats minst 1 ggr under året?
 • Har korrekta ersättningsregler använts under året under ev. mätfelsperioder?

Vi på Marklund Solutions kan komma in och hjälpa er både under året och inför deklarationen för att verifiera att ni efterlever kraven. Vi har kunskapen för att räkna om och justera data i de flesta system och lösningar som finns på marknaden. Det enda som inte går att åtgärda i efterhand är att om instrumentkontroller ej skett för respektive kalendermånad som pannan varit i drift eller om ingen godkänd jämförande mätning har utförts under året.

 


Kontakta gärna Jimmie om du har fler frågor gällande NOx-rapportering.

Jimmie Andersson

Energi- och systemkonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021- 40 40 53

E-post: jimmie.andersson@m-solutions.se