BAT-utredningar

En BAT-utredning undersöker hur anläggningen lever upp till krav på val av bästa tillgängliga teknik (BAT) enligt EU-kommissionens beslutade referensdokument (BREF). Två huvudsakliga BREF inom förbränning är stora förbränningsanläggningar (BREF LCP) och avfallsförbränningsanläggningar (BREF WI). För samförbränningsanläggningar gäller en kombination av dessa.

Dessutom finns det så kallade horisontella BREF som gäller för alla anläggningar. Dessa BREF hanterar frågor om hantering av avfall, kondensat från kylning, utsläpp till vatten o s v.

Vilka omfattas av BAT-LCP?

  • Förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt ≥50 MW (förbränningsenheter med en installerad tillförd effekt <15 MW omfattas ej)
  • Förgasningsanläggningar med en sammanlagd tillförd installerad effekt ≥20 MW, som är direkt kopplad till en förbränningsanläggning
  • Samförbrännare som förbränner enbart avfall där avfallet delvis eller enbart består av biomassa (tex returträ och vegetabiliskt avfall)

Vilka omfattas av BAT-WI?

  • Anläggningar som förbränner avfall (avfallsförbränningsanläggningar)
  • Anläggningar som samförbränner avfall (samförbränningsanläggningar)

De punkter som ingår i en BAT-utredningar som vi utför är:

  • Sammanställning av teknik som används, rutiner samt metoder för övervakning av utsläpp och hur dessa lever upp till BAT
  • Analys av miljöprestanda avseende utsläpp till luft och vatten samt energiverkningsgrad jämfört med motsvarande värden för BAT (BAT-AEL)
  • Identifiering av eventuella avvikelser gällande mätning, rutiner eller metoder

 


För mer information angående BAT-utredningar, kontakta Anton eller Filip:

Anton Eskilsson

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 54

E-post: anton.eskilsson@m-solutions.se

Filip Öberg

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 32

E-post: filip.oberg@m-solutions.se