Den svenska förordningen SFS 2018:471 för medelstora förbränningsanläggningar är publicerad

Efter en lång väntan har den svenska förordningen SFS 2018:471 för medelstora förbränningsanläggningar publicerats. Bakgrunden är det så kallade MCP-direktivet som omfattar alla förbränningsanläggningar med en tillförd effekt över 1 MW men högst 50 MW.

Förordningen börjar gälla första juni i år men begränsningar för hur mycket en anläggning får släppa ut gäller vid några olika datum.

Ny anläggning är en anläggning som tas i drift efter 19 december 2018. Dessa anläggningar ska uppfylla begränsningsvärdena direkt från driftsättning.

2018-anläggning är en anläggning som tagits i drift före den 19 december 2018 och för dessa anläggningar gäller:

Effekt >5 MW: Begränsningsvärden ska vara uppfyllda från 1 januari 2025

Effekt 1-5 MW: Begränsningsvärden ska vara uppfyllda från 1 januari 2030

Alla medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade innan de tas i drift. Detta innebär att tillsynsmyndigheter behöver få information minst en månad innan driftsättning. I det korta perspektivet påverkar detta nya anläggningar men i förlängningen även befintliga anläggningar ska registreras.

Kortfattat innebär förordningen för medelstora förbränningsanläggningar följande:

• Strängare krav på stoft, vilket innebär att el- och slangfilter troligen kommer vara nödvändigt för både befintliga och nya anläggningar.
• Högre krav på utsläpp av NOx för anläggningar med flytande bränsle, vilket kommer bli svårt att uppfylla. Bör inte vara ett problem när fasta bränslen används.
• Begränsningsvärdena för SO2 bör inte innebära några problem, såvida inte torv används som huvudbränsle.
• Ökade mät- och rapportkrav.

Anläggningar med mindre än 500 drifttimmar årligen, räknat som ett glidande medelvärde får undantas begränsningsvärdena.

Jämfört med remissförslaget och MCP-direktivet har sågverk beviljats lättnader. Får sågverkspannor på mellan 5-20 MW gäller lättare krav för (max 150 mg/m3n tg 6% O2) stoft fram till 31/12-2029. För sågverkspannor över 20 MW gäller 50 mg/m3n tg 6% O2 fram till 31/12-2029. Dock bör beaktas att andra krav kan finnas i tillstånd och detta gäller enbart om inte luftkvalitén i zonen där sågverket finns på något sätt överskrider miljökvalitetsnormerna.

Kontakta Filip Öberg på 021- 40 30 32 eller filip.oberg@m-solutions.se om du vill veta mer.