BAT WI (Waste incineration) har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Detta innebär att de med anläggningar som omfattas av BAT-slutsatserna ska redovisa hur anläggningarna lever upp till val av bästa tillgängliga teknik (BAT) och hur anläggningarnas utsläppsvärden lever upp till begränsningsvärden (BAT-AEL). Detta sker första gången med en redovisning i miljörapporten som ska lämnas in senast 2021-03-31 för verksamhetsåret 2020. För att möjliggöra denna rapportering behöver mätningar och provtagningar påbörjas så snart som möjligt.

Efter fyra-årsperioden måste BAT-AEL-värdena efterlevas, detta fungerar på liknande sätt som emissionsgränsvärden i tillståndsvillkor. Slutsatserna kan således påverka strategiska beslut om investeringsbehov i framförallt anläggningens reningsutrustning för rökgas och vatten.

En statusrapport som beskriver eventuella föroreningar som finns i mark och grundvatten där verksamheten bedrivs behöver också tas fram och redovisas inom fyra år för verksamheter med BAT WI som huvudverksamhet. Mark och grundvatten behöver provtas i rätt omfattning för att kunna ta fram statusrapporten. Detta gäller om det inte redan finns en aktuell statusrapport upprättad.

Vi läser nu in oss på slutsatserna och håller löpande kontakt med branschorganisationer och myndigheter för att kunna hjälpa kunder som omfattas av slutsatserna. Vi genomför bland annat utbildningar, utredningar av efterlevnad, implementering av slutsatser i rutiner och i miljörapporteringssystem.

Länk till slutsatserna finns här:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2010&from=EN