Förslag till förändrad NOx-avgift

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Förslag till förändrad NOX-avgift

Enligt ett regeringsbeslut till det nationella luftvårdsprogrammet ska Naturvårdsverket ta fram åtgärdspaket för minskning av kväveoxider från industrin och el- och fjärrvärmesektorn. Syftet är att uppfylla Sveriges åtaganden för minskning av vissa utsläpp till 2030. Naturvårdsverket redovisade den 17 augusti ett förslag till förändrad NOX-avgift som kan komma att påverka branschen på olika sätt. Förslagen föreslås att genomföras snarast för att få effekt innan 2030.

I korthet förslås två förändringar:

Soda- och lutpannor inkluderas

Det finns ca 30 st Soda- och lutpannor i Sverige. Dessa har hitintills undantagits från NOx-avgiften men nu föreslås det att pannorna inkluderas i NOX-systemet, först i ett eget parallellt NOX-system och sedan överföras till att bli en del av det befintliga systemet. Övergångsperioden föreslås uppgå till fem år.

Tillgodoföringen minskas från 100 till 60 %

Idag får aktörerna i NOx-avgiftssystemet dela på i stort sett hela beloppet som betalas in genom avgiften för utsläpp av NOX. Fördelningen baseras på mängden producerad nyttiggjord värme och el. Förslaget innebär att 40 % av inbetalda avgifter går till statskassan och att aktörerna får dela på de resterande 60 % (bortsett från ett visst avdrag av administrativa kostnader).

Vi vet inte om förändringarna kommer att genomföras, och i sådana fall, när, men vår rekommendation är att beakta förändringarna i verksamhetens anläggningsplanering och budgetarbete.

Här kan förslaget läsas i sin helhet:

Nationellt luftvårdsprogram (naturvardsverket.se)

Förslag till förändrad NOx-avgift (naturvardsverket.se)